REGULAMENTUL CAMPANIEI "CASTIGA UN SMART TV XIAOMI 4K LA CHRISTMAS SALE"

REGULAMENTUL CAMPANIEI "CASTIGA UN SMART TV XIAOMI 4K LA CHRISTMAS SALE"

1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei ,,CASTIGA UN SMART TV 4K LA CHRISTMAS SALE'' denumita in continuare „Campania” este CONTAKT EXPRESS LOGISTIK SRL (denumit in continuare “Organizatorul”),  societate romana, cu sediul in jud. Timis, orasul Timisoara, Str. Ciresului 2E, inregistrata la Registrul Comertului din Timisoara, sub nr. J35/1351/2014/, CUI: 33220770.

2.DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE

2.1. Campania se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei incepand cu data de 03.12.2020 si pana in data de 28.12.2020.

3.PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica care completeaza formularul de abonare la newsletter de pe pagina dedicata campaniei Christmas Sale, si anume www.contakt.ro/christmas-sale, incepand cu data de 03.12.2020 si pana in data de 28.12.2020. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs sau de un numar limitat de comenzi plasate.

3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana, in cazul persoanelor fizice, si in cazul persoanelor juridice, sa fie persoane juridice romane cu sediul pe teritoriul Romaniei.

3.3. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea;

3.4. Angajatii Organizatorului, precum si rudele de grad 1, 2 si 3 ale acestora nu au dreptul sa participe in Campanie.

4.MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata trebuie sa completeze formularul de abonare la newsletter de pe pagina dedicata campaniei Christmas Sale, si anume www.contakt.ro/christmas-sale, incepand cu data de 03.12.2020 si pana in data de 28.12.2020. Vor participa la tragerea la sorti toate persoanele care s-au abonat in perioada destinata campaniei folosind acel formular, chiar daca adresa acestora de e-mail se afla deja in baza de date a Organizatorului. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia unui produs sau de un numar limitat de comenzi plasate.

4.2. Prin inregistrarea in Campanie, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor personale si a imaginii in scopuri publicitare.

5.PREMII

5.1. Premiul Campaniei este reprezentat de un Smart TV 4K Xiaomi cu diagonala de 65”.

6.DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Castigatorul va fi desemnat in urma unei extrageri la sorti cu ajutorul platformei www.random.org in data de 4 Ianuarie 2021.

6.2. Castigatorul va fi extras dintre participantii inscrisi in concurs in perioada de desfasurare a Campaniei.

6.3. Castigatorul este extras cu ajutorul adresei de e-mail introduse in formularul de inregistrare, folosind platforma www.random.org.

6.4. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la completarea formularului, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea lui. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator, prin mecanismul de mai sus.

7.ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte.

8.VALIDAREA CASTIGATORULUI

8.1. Validarea Castigatorului se va face pe baza adresei de e-mail si a urmatoarelor documente:

1. un document valid de identitate, dupa cum urmeaza:

  1. in cazul persoanelor fizice: carte de identitate sau buletin de identitate sau pasaport;

  2. in cazul persoanelor juridice: certificatul de inregistrare al Companiei si carte de identitate sau buletin de identitate sau pasaport al persoanei care reprezinta legal societatea.

9.TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

9.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

10.REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.contakt.ro, dar si la sediul Organizatorului.

11.FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma, in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art.1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.contakt.ro

12.INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetare va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 48 de ore înainte de a inceta, prin intermediul website-ului http://www.contakt.ro/ si a aplicatiei mobile Contakt.ro

12.2. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

13.PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1. Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui Participant ca datele sale cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).

13.2. Prin participarea la Campanie, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.

13.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.

13.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul al informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

13.5. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior.

13.6. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa,semnata, transmisa la adresa Organizatorului prezentata in preambulul prezentului Regulament

14.TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.


15.LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

15.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Timisoara, judetul Timis.

16.ALTE REGLEMENTARI

16.1. In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

16.2.Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

16.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.contakt.ro , in aplicatia mobila Contakt.ro sau poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Timisoara, Str. Ciresului 2E, jud. Timis.

16.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.), cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare prin intermediul website-ului www.contakt.ro